Orientació educativa

El gabinet psicopedagògic i d'orientació educativa atén la diversitat de l'escola assessorant, col·laborant i orientant en la resposta més adequada per a atendre la diversitat de situacions educatives que ens trobem diàriament a les nostres aules. Atén les dificultats i les estratègies d'aprenentatge, les relacions, les tècniques d'estudi, l'orientació acadèmica i professional, les emocions, la convivència, etc. És per això que es converteix en l'eix vertebrador del procés d'ensenyament-aprenentatge sent una eina fonamental per a tota la comunitat educativa.

FUNCIONS

Línies estratègiques de l'orientació educativa i professional i de l'acció tutorial L'orientació educativa i professional i l'acció tutorial s'organitzen entorn de quatre línies estratègiques: Ensenyament-aprenentatge, Igualtat i convivència, Transició i acolliment i Orientació acadèmica i professional. Funcions de l'orientació:

 1. Identificació i detecció de les barreres del centre i de l'aula que limiten l'accés, la participació i l'aprenentatge de l'alumnat (situacions de desavantatge o desigualtat i de compensació).
 2.  
 3. Dur a terme mesures i actuacions per a la compensació de les desigualtats, dificultats d'aprenentatge.
 4.  
 5. Organització i col·laboració amb les persones tutores en la planificació, la implementació i l'avaluació de les programacions didàctiques perquè donen resposta a la diversitat de tot l'alumnat i activitats d'igualtat i convivència per al grup classe. 
 6.  
 7. Prevenció i detecció precoç de les dificultats de l'aprenentatge, i adopció de les mesures oportunes tan aviat com aquestes es detecten. 
 8.  
 9. Col·laboració en els processos i instruments d'avaluació inclusiva i participativa de l'aprenentatge. 
 10.  
 11. Realització de l'avaluació sociopsicopedagógica. 
 12.  
 13. Personalització de l'aprenentatge, considerant els diferents nivells de resposta per a la inclusió.
 14.  
 15. Organització dels suports del centre, generals i especialitzats, i decisions sobre la participació d'agents externs. 
 16.  
 17. Informació i acompanyament a les famílies en la tramitació d'ajudes i beques per a l'estudi. 
 18.  
 19. Participació en actuacions en l'àmbit comunitari dirigides a l'obertura del centre al context i a la creació de xarxes de cooperació que contribueixen al desenvolupament socio-comunitari. 
 20.  
 21. Continuïtat de les actuacions educatives en la transició entre centres, cicles i etapes i acolliment a l'alumnat i a les famílies a l'inici de l'escolarització. 
 22.  
 23. Organització, col·laboració i coordinació amb serveis i agents externs (USMI/A, UEO, professional sanitari i educatiu privat, centres educatius i amb institucions que realitzen l'oferta formativa formal i no formal). 
 24.  
 25. Disseny i organització d'activitats d'orientació acadèmica i professional per cicles/nivells. Suport, informació i cooperació amb les famílies en els processos d'orientació acadèmica i professional. 
 26.  
 27. Col·laboració en l'elaboració i comunicació del consell orientador.