Principis

 

QUÈ ENTENEM PER EDUCACIÓ?

L'educació és un procés intencional, que té per objecte completar la humanitat de les generacions joves, atès el desenvolupament personal perquè puguen integrar-se com a membres actius i crítics en la nostra societat democràtica.

 

QUINS SÓN ELS PRINCIPIS DEL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU?

1. Fomentar una comunitat d'aprenentatge.
En la nostra funció com a educadors és necessari compartir, cooperar i formar junts un projecte comú, l'objectiu final del qual siga el esenvolupament de tots els membres que el formen. Tot això a través d'una educació integradora, participativa i permanent.

2. Potenciar una educació integral i en valors.
Un requisit essencial de l'educació és que siga integral, que atenga a totes les dimensions de l'alumnat, des de la dimensió intel·lectual, a la física, passant per l'ètica, la creativa i l'emocional. L'educació en cadascuna d'elles dotarà al nostre alumnat dels coneixements, eines i habilitats necessàries per a poder afrontar nous reptes en el desenvolupament del projecte vital. Fomentant sempre valors com el consum responsable i la conservació i respecte pel medi ambient.

3. Educar en el respecte pel medi ambient.
La nostra pràctica educativa pretén dia a dia desenvolupar hàbits i generar consciència i compromís per a construir un nou estil de vida, participant en l'activitat complexa i solidària de millorar les relacions entre la humanitat i el seu medi ambient.

4. Apostar per una escola laica.
Com a escola laica no valorem ni ens vinculem a cap de les opcions religioses que es troben presents en la societat. Contemplem aquest fet com una elecció dels individus i de les famílies.

5. Apostar per una escola democràtica.
Ens identifiquem amb l'escola democràtica, que és un model que defensa ensenyament impartit a tots per igual. Es caracteritza per tractar d'incloure valors com ara la justícia, l'equitat, la confiança, el respecte i l'autodeterminació. A més les nostres actuacions educatives es troben compromeses en la defensa dels drets humans, en el tracte d'igualtat entre les persones, la defensa de la pau i la justícia social.

6. Educar en la cooperació.
Un dels objectius més importants que se li encomana a l'escola és el de ser un espai per a la socialització per la qual cosa és imprescindible afavorir les situacions de relació entre iguals. Aquesta relació es converteix en un dels pilars de l'aprenentatge, perquè la construcció del coneixement lluny de ser individual és una construcció social.

7. Educar la creativitat.
La capacitat creativa ens faculta per a reinterpretar els nostres aprenentatges, extreure nous significats i desenvolupar la dimensió estètica. En aquest sentit, la creativitat és l'aplicació nova d'habilitats i coneixements amb la finalitat d'aconseguir un objectiu.

8. Educar en la raó i el diàleg.
Educar en la raó suposa educar per a generar arguments en què sustentar les idees i al mateix temps ser capaços també d'acceptar i ser persuadits pels arguments dels altres. Igualment important resulta educar amb “cor i raó” ja que la raó és una facultat preparada per a interpretar els projectes del cor, del món dels afectes, dels desitjos. No podem basar-nos únicament en la raó sense tenir en compte les emocions i sentiments.

9. Ensenyar coneixements rellevants.
És per això que el nostre objectiu és, a més d'aprendre aquells coneixements més ellevants i significatius, aprendre a aprendre, disposar de les habilitats i eines adequades per a buscar-lo, seleccionar-lo i construir- lo d'acord amb les necessitats i ser capaços de transferir allò après a altres àmbits escolars o socials.

10. Educar en la diversitat.
Com a escola inclusiva, assumim la diversitat en la pròpia escola i la pròpia aula, reconeixent el dret i l'enriquiment de la diferència en les seves diverses manifestacions, procurant dotar dels mitjans necessaris per a satisfer les necessitats individuals independentment del gènere, les característiques personals, culturals o socioeconòmiques.

11. Construir una escola plurilingüe.
El nostre col·legi ha adoptat el programa plurilingüe d’ensenyament en castellà, en el qual la llengua base de l'ensenyament és el castellà i el valencià es va incrementant gradualment al llarg dels cursos, potenciant totes dues llengües com a llengües vehiculars a les aules. Amb això aconseguim una convivència harmoniosa entre totes dues llengües i que així, els alumnes vagen adquirint les competències en totes dues per igual.

12. Fomentar l'esport i l'educació per a la salut.
Com a centre promotor de l'esport i seguint les recomanacions d'organismes com l'OMS, la UNESCO i el COI, en relació amb l'educació per a la salut, considerem fonamental i transversal aquest punt. Són molts els beneficis que produeix l'exercici físic en qualsevol persona tant des d'un punt de vista de la salut i de la millora de la condició física, com a beneficis psicològics.

13. Conformar el paper del professorat.
El rol del professorat és inspirar perquè aprenguen, inspirar interès i després crear un aprenentatge que permeta que l'alumnat explore, qüestione i descobrisca per si mateix. És important ressaltar el paper de la família respecte a l'aprenentatge de l'alumnat: receptiva, participativa, implicada, col·laboradora, dialogant i
confiant en el col·legi. Donant-nos suport mútuament.