El centre

El col·legi Grans i Menuts és un col·legi concertat de Castelló que compta amb les tres etapes educatives: infantil, primària i secundària. A més compta amb una aula d'educació especial specífica i dues unitats de suport a la integració.

Primer cicle d'infantil (un i dos anys): Privat.

Segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària: Concertat..

La titularitat del centre és la Cooperativa d'Ensenyament La Plana, una cooperativa de treball associat formada en l'actualitat per docents i personal de serveis del Centre.

LA COOPERATIVA

Som una Cooperativa de treballadors que ha passat, al llarg de la seva història, per diferents moments. Va començar sent una cooperativa de pares on més tard es van integrar els professors, per a acabar sent el que som ara, una cooperativa de treballadors, integrada per personal docent i de serveis. Tot aquest camí ha resultat molt enriquidor per a tots a causa de les diverses aportacions, que han anat formant una idea d'educació, de persona, de relació professional i, en definitiva, una idea d'escola.

Aquest procés va ser comú en la nostra comunitat i en la resta de l'estat espanyol en la dècada dels 70, on es va iniciar un procés de creació de centres d'acord amb els objectius dels moviments de Renovació Pedagògica, que defensaven un altre tipus de persona i, per tant, un altre tipus de model educatiu. 

En els últims temps hem hagut de fer front a diversos desafiaments i encara volem emprendre molts més com l'ampliació de l'oferta educativa, l'aposta definitiva per l'ús de les NNTT, la construcció de noves instal·lacions i l'increment de la plantilla de treballadors. El treball en equip i la innovació, continuen sent els pilars bàsics del nostre projecte en la cerca de la millora contínua i qualitat educativa.

MISSIÓ

Som una Cooperativa de Treball Associat que té com a finalitat educar en la intel·ligència i preparar als/les nostres alumnes perquè exerceixen de ciutadans, és a dir eduquem de manera global, amb el doble objectiu de facilitar la seva integració autònoma i plena en la societat, alhora que es preparen per a accedir amb èxit a futurs coneixements.